Superonline Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bu metinde “Superonline” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Superonline tarafından elde edilen ve işlenen kişisel veriler, Superonline’nin koruması altındadır. Superonline, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Superonline tarafından Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Superonline tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, elde edilme yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Superonline tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Superonline ile paylaşılabilmektedir.

Superonline her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları, işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız ürün ve hizmetler ya da talep ve rızanıza göre farklılık gösterebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Superonline’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla konum bilginiz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Superonline’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması durumunda:

Dijital abonelik süreçlerinde dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir:

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Superonline tarafından kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi gereğince bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Superonline’ye başvurarak,

haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

Yazılı olarak iletilen başvurularda Superonline veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Superonline tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Superonline bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Superonline tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.turkcellsuperonline-telekomone.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.